1/4"

 

1/4" x 12"-Long 360 Brass Hex Bar $2.99

1/4" x 12"-Long 360 Brass Hex Bar $2.99

 • 1/4" x 12"-Long 360 Brass Hex Bar 
 • ASTM B16
 • 1/2 Hard

1/4" x 24"-Long 360 Brass Hex Bar $5.98

1/4" x 24"-Long 360 Brass Hex Bar $5.98

 • 1/4" x 24"-Long 360 Brass Hex Bar 
 • ASTM B16
 • 1/2 Hard

1/4" x 36"-Long 360 Brass Hex Bar $8.97

1/4" x 36"-Long 360 Brass Hex Bar $8.97

 • 1/4" x 36"-Long 360 Brass Hex Bar 
 • ASTM B16
 • 1/2 Hard

1/4" x 48"-Long 360 Brass Hex Bar $11.96

1/4" x 48"-Long 360 Brass Hex Bar $11.96

 • 1/4" x 48"-Long 360 Brass Hex Bar 
 • ASTM B16
 • 1/2 Hard

1/4" x 60"-Long 360 Brass Hex Bar $14.95

1/4" x 60"-Long 360 Brass Hex Bar $14.95

 • 1/4" x 60"-Long 360 Brass Hex Bar 
 • ASTM B16
 • 1/2 Hard

1/4" x 72"-Long 360 Brass Hex Bar $17.94

1/4" x 72"-Long 360 Brass Hex Bar $17.94

 • 1/4" x 72"-Long 360 Brass Hex Bar 
 • ASTM B16
 • 1/2 Hard